regulamin1 (1)

REGULAMIN

REGULAMIN SĄDECKIE SKRZATY

 1. Fundacja Akademia Goal tworzy projekt Sądeckie Skrzaty.
 2. Projekt Sądeckie Skrzaty zakłada prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Sądecczyzny.
 3. Akademia Piłkarska Goal ustala składkę członkowską miesięczną:                                                                                                               50 zł/ m-c – 1 osoba Sądeckie Skrzaty                                                                                                                                                     80 zł/m-c – 2 osoby i więcej( rodzeństwo) Sądeckie Skrzaty                                                                                                        *Grupy w ramach Sądeckich Skrzatów obejmują dzieci uczestniczące  w zajęciach z piłki nożnej odbywające się  w przedszkolach raz w tygodniu.
 4. Każdy nowy uczestnik wstępujący do Projektu Sądeckie Skrzaty dokonuje wpłaty wpisowego u trenera grupy – 50zł.
 5. Zawodnik, który z powodu choroby lub innej sytuacji losowej(zgłoszone wcześniej trenerowi prowadzącemu) nie był na żadnym treningu w miesiącu nie wpłaca składki członkowskiej.
 6. Zawodnik, który był obecny na jednym treningu w miesiącu wpłaca składkę członkowską w wysokości 20 zł.(w przypadku dwóch osób rodzeństwo – 30 zł)
 7. Zawodnik, który był obecny na minimum dwóch treningach w miesiącu wpłaca całą składkę członkowską
 8. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do godnego reprezentowania Akademii Piłkarskiej Goal, podczas treningów oraz w życiu codziennym.
 10. Podczas rozgrywanych turniejów, meczy, opiekunowie powinni znajdować się na trybunach obiektu sportowego.
 11. Zajęcia są prowadzone z podziałem na grupy pod względem zaawansowania oraz wieku biologicznego.
 12. Dziecko należy dostarczyć 15 min przed rozpoczęciem zajęć i odebrać do 15 min po ich zakończeniu.
 13. Składki członkowskie należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przeniesienia terminu składki członkowskiej (po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem).
 14. O nieobecności dziecka na zajęciach, należy powiadomić trenera grupy.
 15. Każdy zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy swój oraz Akademii Piłkarskiej GOAL.
 16. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć należy powiadomić szkółkę piłkarską telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną do 30-tego bieżącego miesiąca.
 17. Wszelkie dolegliwości zdrowotne dziecka należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 18. Podczas rozgrywania zawodów opiekunowie/rodzice powinni powstrzymać się od udzielania uwag i komentarzy.
 19. Zajęcia sportowe będą odbywać się na obiektach wynajmowanych przez Akademię  Piłkarską GOAL (hale sportowe ,boiska piłkarskie ze sztuczną oraz naturalną nawierzchnią). Koszty wynajmu obiektów sportowych pokrywa organizator.
 20. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na obiektach sportowych.
 21. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia należy zgłaszać do trenera prowadzącego zajęcia.
 22. W miesiącu lipcu i sierpniu następuje przerwa w treningach – nie ma składki członkowskiej.
 23. Wszystkie sprawy bieżące, kwestie sporne odnośnie grupy treningowej rozstrzygają trenerzy prowadzący zajęcia w danej grupie, którzy posiadają upoważnienie zarządu Fundacji Akademii Goal.
 24. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.
 25. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej.
 26. Informacja o przetwarzaniu danych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło  w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
W związku z tym spoczywa na nas obowiązek informacyjny o sposobie postępowania przez naszą Akademię  z danymi osobowymi.

 1. Administrator Twoich danych

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Akademia Piłkarska Goal. Przedstawicielem Administratora jest Prezes Akademii Goal.

 1. Kontakt do Administratora

Z Akademią Piłkarską Goal można skontaktować się telefonicznie pod nr: 781607021,798694057 w drodze korespondencji pisemnie na adres ul: Górki Zawadzkie 109, 33-335 Nawojowa

 1. Rodzaj przetwarzanych Twoich danych osobowych

Akademia Piłkarska Goal przetwarza dane wskazane w deklaracji członkowskiej, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail, wizerunku w postaci fotografii twarzy, itp.

 1. Cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Akademia Piłkarska Goal przetwarza Twoje dane w celu :

 • udostępnienie wizerunku w postaci fotografii twarzy na plakatach informacyjnych,
  reklamowych, dokumentujących działalność Akademii.
 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty osoby fizyczne współpracujące z Akademią Piłkarską Goal na podstawie zawartych odpowiednich porozumień i umów przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych powyżej. Nadto Akademia Piłkarska Goal może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi .

 1. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane znajdujące się na deklaracji będą przechowywane i przetwarzane do ewentualnej rezygnacji
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 1. Ochrona Twoich danych osobowych

Akademia Piłkarska Goal zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne
i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja.

 1. Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Akademię Piłkarską Goal uprawnione są do domagania się od Akademii Piłkarskiej Goal dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt.

 1. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych w ramach Projektu Sądeckie Skrzaty, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Akceptuję

…………………………….

FacebookTwitterGoogle+EmailPinterestWykopGoogle GmailGoogle BookmarksUdostępnij