REGULAMIN

REGULAMIN AKADEMIA GOAL

 1. Klub Akademia Piłkarska Goal przeprowadza zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej.
 1. Akademia Piłkarska Goal ustala składkę członkowską miesięczną według:

GRUPY TRENINGOWE

80 zł/m-c – 1 osoba

120 zł/m-c – 2 osoby(rodzeństwo)

140 zł/m-c – 3 i więcej osób (rodzeństwo)

 

GRUPY SELEKCYJNE

100 zł/m-c – 1 osoba

140 zł/m-c – 2 osoby(rodzeństwo)

150 zł/ m-c – 3 i więcej osób (rodzeństwo)

*W przypadku, gdy przynajmniej jedna osoba z rodzeństwa jest zawodnikiem grupy selekcyjnej,  to przyjmuje się, iż składka członkowska jest opłacana w wysokości ustalanej dla selekcji.

 

 1. Składka członkowska uiszczana jest w tej samej kwocie od września do czerwca, za wyjątkiem sierpnia gdzie w grupach treningowych wynosi 50 zł , natomiast w grupach selekcyjnych 100 zł, lipiec jest bezskładkowy.
 1. Brak wpłaty składki członkowskiej jest jednoznaczny z zawieszeniem udziału dziecka w treningach.
 1. Zwolnienie ze składki członkowskiej jest możliwe z przyczyn zdrowotnych na podstawie okazania zwolnienia lekarskiego za dany miesiąc.
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach i braku zwolnienia lekarskiego należy uiścić składkę członkowską w całości.
 1. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu.
 1. Zawodnicy są zobowiązani do godnego reprezentowania Akademii Piłkarskiej Goal, podczas treningów, meczów oraz w życiu codziennym.
 1. W trakcie zajęć treningowych rodzice są proszeni o nie wchodzenie na płytę boiska i salę gimnastyczną.
 1. Podczas rozgrywanych turniejów, meczów, opiekunowie powinni znajdować się na trybunach obiektu sportowego, bądź w miejscach do tego wyznaczonych.
 1. Zajęcia są prowadzone z podziałem na grupy pod względem zaawansowania oraz wieku biologicznego.
 1. Dziecko należy dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć i odebrać niezwłocznie po ich zakończeniu.
 1. Akademia Piłkarska Goal nie odpowiada za wypadki wynikłe w miejscu treningu, gdy trener prowadzący zajęcia jest nieobecny, a opiekun dziecka zezwolił na wejście na obiekt sportowy.
 1. Składki członkowskie należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przeniesienia terminu składki członkowskiej (po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem).
 1. O nieobecności dziecka na zajęciach, należy obowiązkowo powiadomić trenera grupy.
 1. Każdy zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy swój oraz Akademii Piłkarskiej Goal.
 1. Nowy zawodnik wstępujący do Akademii Piłkarskiej Goal dokonuje wpłaty wpisowego u trenera grupy – 50zł.
 1. Akademia Goal organizuje w ciągu roku kalendarzowego dwa turnieje wewnętrzne dla wszystkich zawodników – wpisowe na turniej wynosi 20 zł, jest ono przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprezy sportowej i należy je uiścić u trenera prowadzącego daną grupę.
 1. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć należy powiadomić szkółkę piłkarską telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną do 30-tego dnia bieżącego miesiąca.
 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne dziecka należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 1. Podczas rozgrywania zawodów oraz treningów opiekunowie/rodzice powinni powstrzymać się od udzielania uwag i komentarzy.
 1. Zajęcia sportowe odbywają się na obiektach wynajmowanych przez Akademię  Piłkarską Goal (hale sportowe, boiska piłkarskie ze sztuczną oraz naturalną nawierzchnią). Koszty wynajmu obiektów sportowych pokrywa organizator.
 1. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na obiektach sportowych.
 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia należy zgłaszać do trenera prowadzącego zajęcia.
 1. W dni świąteczne( kościelne i państwowe), we wszystkie uroczystości szkolne, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, oraz w okresie kiedy obiekty sportowe są zamknięte ( sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska sportowe itp.) – organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć treningowych bez konieczności ich odrabiania.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia w miesiącu dwóch treningów bez możliwości odrobienia tych zajęć. Natomiast w przypadku trzech zajęć przepadających z winy organizatora w danym miesiącu, jedne zostaną odrobione w dogodnym terminie lub w formie przedłużenia kilku zajęć o czas równy jednej jednostce treningowej.
 1. Wszystkie bieżące sprawy, sporne kwestie dotyczące grupy treningowej rozstrzygają trenerzy prowadzący zajęcia w danej grupie, którzy posiadają upoważnienie zarządu Fundacji Akademii Goal.
 1. Szkółka zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.
 1. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło  w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
W związku z tym spoczywa na nas obowiązek informacyjny o sposobie postępowania przez naszą Akademię  z danymi osobowymi.

 1. Administrator Twoich danych

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Akademia Piłkarska Goal. Przedstawicielem Administratora jest Prezes Akademii Goal.

 1. Kontakt do Administratora

Z Akademią Piłkarską Goal można skontaktować się telefonicznie pod nr: 781607021,798694057 w drodze korespondencji pisemnie na adres ul: Górki Zawadzkie 109, 33-335 Nawojowa

 1. Rodzaj przetwarzanych Twoich danych osobowych

Akademia Piłkarska Goal przetwarza dane wskazane w deklaracji członkowskiej, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail, wizerunku w postaci fotografii twarzy, itp.

 1. Cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Akademia Piłkarska Goal przetwarza Twoje dane w celu :

 • udostępnienie wizerunku w postaci fotografii twarzy na plakatach informacyjnych,
  reklamowych, dokumentujących działalność Akademii.
 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty osoby fizyczne współpracujące z Akademią Piłkarską Goal na podstawie zawartych odpowiednich porozumień i umów przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych powyżej. Nadto Akademia Piłkarska Goal może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi .

 1. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane znajdujące się na deklaracji będą przechowywane i przetwarzane do ewentualnej rezygnacji
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 1. Ochrona Twoich danych osobowych

Akademia Piłkarska Goal zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne
i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja.

 1. Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Akademię Piłkarską Goal uprawnione są do domagania się od Akademii Piłkarskiej Goal dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt.

 1. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych w ramach Akademii Piłkarskiej GOAL, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

     

 

FacebookTwitterGoogle+EmailPinterestWykopGoogle GmailGoogle BookmarksUdostępnij