Regulamin

REGULAMIN AKADEMIA GOAL

 1. Klub Akademia Piłkarska Goal przeprowadza zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej.
 2. Akademia Piłkarska Goal ustala składkę członkowską miesięczną według:

     75 zł/m-c – 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   120 zł/m-c – 2 osoby(rodzeństwo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        140 zł/m-c – 3 i więcej osób (rodzeństwo)

*W grupach wyselekcjonowanych za każde dziecko składka członkowska wynosi 10 zł więcej

      40 zł/ m-c – 1 osoba Sądeckie Skrzaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               60 zł/m-c – 2 osoby i więcej( rodzeństwo) Sądeckie Skrzaty

*Grupy w ramach Sądeckich Skrzatów obejmują dzieci uczestniczące  w zajęciach z piłki nożnej odbywające się  w przedszkolach raz w tygodniu.

 1. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu.
 2. Zawodnicy są zobowiązani do godnego reprezentowania Akademii Piłkarskiej Goal, podczas treningów oraz w życiu codziennym.
 3. W trakcie zajęć treningowych rodzice są proszeni o nie wchodzenie na płytę boiska i salę gimnastyczną.
 4. Podczas rozgrywanych turniejów, meczy, opiekunowie powinni znajdować się na trybunach obiektu sportowego.
 5. Zajęcia są prowadzone z podziałem na grupy pod względem zaawansowania oraz wieku biologicznego.
 6. Dziecko należy dostarczyć 15 min przed rozpoczęciem zajęć i odebrać do 15 min po ich zakończeniu.
 7. Składki członkowskie należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przeniesienia terminu składki członkowskiej (po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem).
 8. O nieobecności dziecka na zajęciach, należy powiadomić trenera grupy.
 9. Każdy zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy swój oraz Akademii Piłkarskiej Goal.
 10. Nowy zawodnik wstępujący do Akademii Piłkarskiej Goal dokonuje wpłaty wpisowego u trenera grupy – 50zł.
 11. Akademia Goal organizuje w ciągu roku dwa turnieje wewnętrzne dla wszystkich zawodników – wpisowe na turniej 10 zł na pokrycie kosztów organizacji imprezy sportowej u trenera grupy.
 12. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć należy powiadomić szkółkę piłkarską telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną do 30-tego bieżącego miesiąca.
 13. Wszelkie dolegliwości zdrowotne dziecka należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 14. Podczas rozgrywania zawodów opiekunowie/rodzice powinni powstrzymać się od udzielania uwag i komentarzy.
 15. Zajęcia sportowe będą odbywać się na obiektach wynajmowanych przez Akademię  Piłkarską Goal (hale sportowe, boiska piłkarskie ze sztuczną oraz naturalną nawierzchnią). Koszty wynajmu obiektów sportowych pokrywa organizator.
 16. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na obiektach sportowych.
 17. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia należy zgłaszać do trenera prowadzącego zajęcia.
 18. Ze względu na wcześniejszą rezerwację obiektów sportowych, w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie przysługuje zwrot składki członkowskiej. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 19. Zawodnik, który był obecny na minimum dwóch treningach w miesiącu wpłaca całą składkę członkowską.
 20. W dni świąteczne( kościelne i państwowe), we wszystkie uroczystości szkolne, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, oraz w okresie kiedy obiekty sportowe są zamknięte ( sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska sportowe itp.) – organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć treningowych bez obniżania składki członkowskiej.
 21. W okresie ferii zimowych dla województwa małopolskiego składka członkowska ulega obniżeniu dla grup treningowych w poszczególnych miejscowościach, natomiast grupy wyselekcjonowane wnoszą pełną składkę członkowską.
 22. W miesiącu lipcu następuje przerwa w treningach – nie ma składki członkowskiej. Zajęcia zostają wznowione od połowy sierpnia – składka członkowska we wszystkich grupach w tym miesiącu ulega obniżeniu.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia w miesiącu jednych zajęć bez możliwości ich odrobienia oraz bez obniżenia składki członkowskiej. Natomiast w przypadku dwóch zajęć przepadających z winy organizatora w miesiącu, jedne zajęcia zostaną odrobione w dogodnym terminie lub w formie przedłużenia kilku zajęć o czas równy jednej jednostce treningowej.
 24. Wszystkie sprawy bieżące, kwestie sporne odnośnie grupy treningowej rozstrzygają trenerzy prowadzący zajęcia w danej grupie, którzy posiadają upoważnienie zarządu Fundacji Akademii Goal.
 25. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.
 26. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej.
 27. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych w ramach Akademii Piłkarskiej GOAL, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

 

     

 

FacebookTwitterGoogle+EmailPinterestWykopGoogle GmailGoogle BookmarksUdostępnij